Obchodné podmienky platné pre e-shop LOOK sport

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 4. DODANIE TOVARU

 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Internetový obchod na adrese www.looksport.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou LOOK sport, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“). Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.looksport.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi obchodnými podmienkami.

LOOK sport s.r.o. 

Strojnícka 61 A

Bratislava 821 05 ,

/ sídlo spoločnosti  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka 49940/B,

IČO:  43 907 067

DIČ: 2022519972

IČ DPH: SK2022519972

tel.kontakt :  00421 2 434 259 54

e - mail :       eshop@looksport.sk

 

Orgánom dozoru je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

 

 1.2. Kupujúci

1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou ,prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

 

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

 

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

2.1. Nákup bez poskytnutia osobných údajov

Nakupovať v LOOK sporte môžete samozrejme aj anonymne. Radi Vás privítame v našom kamennom obchode na Dunajskej 18,  v Bratislave časti Staré mesto.

 

2.2. Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu www.looksport.sk môžete bez registrácie, alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke www.looksport.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

    2.2.1 Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dodaciu a fakturačnú adresu vrátane PSČ
 • telefonický kontakt
 • e-mailovú adresu

    Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania  tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

     2.2.2 Nákup s registráciou

    Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na tránke www.looksport.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať      pri  každom ďalšom nákupe.

 

2.3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

    Vaše údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a      doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), UPC Slovakia, IN TIME  Česká republika a iné doručovateľské služby.

   Spoločnosť LOOK sport s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.looksport.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu     stránku – analytika návštevnosti, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku, cielenie reklamy). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a spoločnosť tieto údaje žiadnym spôsobom nespracováva. Budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

   Všetky materiály a informácie na stránkach Looksportu sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti LOOK sport s.r.o., alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti LOOK sport s.r.o.

 

2.4. Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť LOOK sport s.r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49940/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: LOOK sport s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, e-mailový kontakt: eshop@looksport.sk,  telefonický kontakt: 004212434259 54

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: LOOK sport s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, Zuzana Brandoburová, telefonický kontakt: +421903474514,    e-mailový kontakt: eshop@looksport.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie– identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Klienti/ Kupujúci – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti, automatizovaný elektronický systém – admin rozhranie stránky                    www. looksport.sk

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávanie osobných údajov: 5 rokov

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka
 6. právo na prenosnosť osobných údajov
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Objednávka

3.1.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsobu platby (pozri čl. 2.5.1.) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

3.1.2. Pri vypĺňaní formuláru treba uviesť Vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a správne doručenie tovaru. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych, či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

3.1.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

3.2. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu kúpnej zmluvy správou na elektronickú adresu kupujúceho.

3.2.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

 

3.3. Spôsob dopravy

3.3.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy.

3.3.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Objednaný tovar Vám zašleme : 

 

SLOVENSKO:

a,   dobierka (platba pri prevzatí tovaru)   - Slovenská pošta              - špedičné náklady sú 5,50 € s DPH

b,   dobierka nad 80 €                                  - Slovenská pošta              - špedičné náklady sú 0,00 € s DPH

c,   platba cez PAYPAL                                 - kuriér UPC                       - špedičné náklady sú 5,50 € s DPH

d,   platba vopred prevodom na účet          - kuriér UPC                       - špedičné náklady sú 5,90 € s DPH

e,  platba v hotovosti, platobnou kartou   - osobný odber LOOK  Strojnícka 61 A, Bratislava - Ružinov 

     - špedičné náklady sú 0,-€ s DPH

 

     ČESKÁ REPUBLIKA:

f,   platba cez PAYPAL                                  - kuriér PPL                       - špedičné náklady sú 6,90 € s DPH

g,   platba vopred prevodom na účet           - kuriér PPL                       - špedičné náklady sú 7,90 € s DPH

 

     AUSTRIA, GERMANY, HUNGARY, POLAND:

h,   advance payment                                    - courier service                - shipping 9,90 € s DPH  ( platba vopred na účet )

i,   PAYPAL payment                                     - courier service                 - shipping 8,90 € s DPH ( platba cez PAYPAL )

j,    advance payment                                      - SLOVAK POST               - shipping 9,90€ s DPH  ( platba vopred na účet )

 

 

 

3.3.3. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia / krajín/, ktoré nie sú uvedené v bodoch a,-j, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.

 

3.4. Spôsob platby

3.4.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, službou PayPal, v hotovosti pri osobnom odbere v kamennej predajni LOOK, Dunajská 18, Bratislava, Staré mesto 

3.4.2. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.4.3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

3.4.4. Pri voľbe platby cez službu PayPal bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný k prihláseniu sa do svojho PayPal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na PayPal účte bude objednávka potvrdená a kúpna cena bude odpočítaná z PayPal účtu kupujúceho.

3.4.5. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

 

 3.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.5.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

3.5.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

3.5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

3.5.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.

3.5.5. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

4. DODANIE TOVARU

4.1. Dodacia doba

4.1.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu objednaný tovar.  Dodacia doba na objednaný tovar je  10 kalendárnych dní, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

4.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

 

4.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

4.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

4.2.2. Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

4.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

4.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.

4.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

5.1.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.1.2. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi prevádzkovateľovi v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvania kúpnej zmluvy, najneskôr v posledný deň lehoty kontaktuje prevádzkovateľa na tel. čísle 02/43425954 a dohodne si spôsob vrátenia tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

5.1.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky), 

5.1.4. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie(s kópiou dokladu o kúpe tovaru), nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, kompletný a nesmie niesť známky používania, či použitia.

Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na LOOK sport, s.r.o. , Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava.

5.1.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť  peňažné prostriedky za tovar prevodom na účet spotrebiteľa.

5.1.6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ vráti za tovar peňažné prostriedky spotrebiteľovi na účet až vtedy, keď fyzicky obdrží tovar, ktorý prevádzkovateľovi odoslal.  

5.1.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, náklady na prepravu tovaru k prevádzkovateľovi nesie spotrebiteľ v plnej výške.  

5.1.8. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý  a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa naspäť

5.1.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s podmienkou o rozviazaní zmluvy, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

 

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

5.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

5.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

5.2.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

 

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

Záručné podmienky na tovar sa reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

7.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu eshop@looksport.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

V Bratislave dňa 01.09.2023


LOOK sport, s.r.o